Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden – en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze websites vermeld zijn – van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze websites niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze websites, dan dient u het deel van deze websites dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dient u die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Schoonmaakbedrijvengids.eu te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze websites vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze websites te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze websites van toepassing zijn.

Schoonmaakbedrijvengids.eu behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt de uitgeverij zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van deze websites te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan Schoonmaakbedrijvengids.eu elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de site. Indien Schoonmaakbedrijvengids.eu het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft de uitgeverij het recht zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op deze website te verzekeren, aanvaardt Schoonmaakbedrijvengids.eu geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Schoonmaakbedrijvengids.eu wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van deze websites of de inhoud, van de hand.

Schoonmaakbedrijvengids.eu geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Schoonmaakbedrijvengids.eu stelt uw gegevens echter niet beschikbaar aan derden.

In geen geval is Schoonmaakbedrijvengids.eu aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze websites of de onmogelijkheid om deze websites of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Schoonmaakbedrijvengids.eu in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Deze website kunnen verwijzingen naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Schoonmaakbedrijvengids.eu.  Wij zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Schoonmaakbedrijvengids.eu heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze websites opgenomen, en het opnemen van een link naar enige websites mag niet zodanig worden uitgelegd dat Schoonmaakbedrijvengids.eu de inhoud van die websites zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud behoren toe aan Schoonmaakbedrijvengids.eu. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schoonmaakbedrijvengids.eu is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.Overname van informatie afkomstig van deze website is niet toegestaan.

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met deze website (“gebruikersmateriaal”) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal het eigendom van Schoonmaakbedrijvengids.eu worden. De privacy statement zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Schoonmaakbedrijvengids.eu mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.